English French German Macedonian

СПИСОК НА ПРОЕКТИ 2017 ГОДИНА - НУУБ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА

PDFПечатиЕ-пошта

( 4 Гласа )

 • ЗАШТИТА НА НЕДВИЖНОТО, ДВИЖНОТО И НЕМАТЕРИЈАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 1. Поетски перформанси од млади автори;
 2. Дигитални сликовници за секое дете;
 3. Електронски читачи на книги;
 4. 12-та роднокрајна средба со битолските писатели во Македонија;
 5. Библиографија „Преглед на магистерски трудови и докторски дисертации одбранети на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола во периодот од 1991-2016;
 6. Обука на библиотекари за користење на програмската поддршка COBISS3;
 7. Непречен и отворен пристап до библиотечните фондови за секој читател - Обезбедување на книжниот фонд IV фаза;
 8. Збогатување на книжните фондови за 2017 година;
 9. Културни манифестации во НУ УБ „Св. Климент Охридски“ - Битола;
 10. ЕКО библиотека;
 11. По врвиците на хероите на Македонија;
 12. Опрема и материјали за заштита и репрографија;
 13. „Ние сме љубов“.

 

 • МЕЃУНАРОДНА БИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА

 1. Меѓународна соработка на НУ УБ „Св. Климент Охридски“ - Битола со библиотеките во Вроцлав и во Варшава, Полска.

 

 • МЕЃУНАРОДНА МУЛТИЛАТЕРАЛНА СОРАБОТКА, СОРАБОТКА СО УНЕСКО

 1. Учество на Конференцијата на Меѓународното здружение на библиотекарски асоцијации и библиотеки - ИФЛА во Вроцлав, Полска.

 

 • ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖУВАЊЕ И НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА УСТАНОВИТЕ

 1. Техничко опремување на новата сала за промоции и симултан превод - прва фаза;
 2. Набавка на опрема за дигитализација на библиотечниот фонд на НУ Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Сподели на Facebook