English French German Macedonian

Вработени

PDFПечатиЕ-пошта

Директор

Име и презиме: м-р Бојан Стефановски
Работно место: Директор
Звање: Библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

I. Сектор за административни, општи и правни работи

1.1. Одделение - Организационо – административно и човечки ресурси

Име и презиме: Цара Огненовска
Работно место: Стручен - I ниво
Звање: Советник - главен сметководител
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: м-р Зоран Јанакиевски
Работно место: Стручен - I ниво
Звање: Советник за информатички работи
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: м-р Милена Трајчевска
Работно место: Стручен - I ниво
Звање: Советник за административни, општи и правни работи
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Анџела Гашпарец
Работно место: Стручен - IV ниво
Звање: Помлад соработник за човечки ресурси
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Трајан Чагорски
Работно место: Помошно-стручен – I ниво
Звање: Самостоен референт материјален книговодител со ликвидатура
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Смиља Најденова
Работно место: Помошно-стручен – I ниво
Звање: Архивар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

1.2. Одделение - Техничко одржување и обезбедување на објектот

Име и презиме: Александар Јовевски
Работно место: Обезбедување на објектите и опремата I ниво
Звање: Работник за обезбедување

Име и презиме: Пеце Анакиевски
Работно место: Обезбедување на објектите и опремата I ниво
Звање: Работник за обезбедување

Име и презиме: Владо Пачовски
Работно место: Одржување на објектите II ниво
Звање: Хаус-мајстор

Име и презиме: Игорче Цинцароски
Работно место: Одржување на објектите II ниво
Звање: Портир

Име и презиме: Панде Симовски
Работно место: Одржување на објектите II ниво
Звање: Портир

Име и презиме: Весна Кондинска
Работно место: Одржување на објектите III ниво
Звање: Хигиеничар

Име и презиме: Лила Трајковска
Работно место: Одржување на објектите III ниво
Звање: Хигиеничар

Име и презиме: Сузана Најдановска
Работно место: Одржување на објектите III ниво
Звање: Хигиеничар


II. Сектор Комплетирање и обработка на библиотечен материјал, библиографии и збирки

2.1. Одделение – Комплетирање и обработка на библиотечен материјал

Име и презиме: Науме Ѓоргиевски
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Малгожата Мачковска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Лидија Мирчевска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Виш библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Анастасија Милевска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Виш библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: м-р Милка Котевска
Работно место: Стручен соработник во Стручна обработка на периодични публикации
Звање: Библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Олга Димитриевска
Работно место: Стручен соработник во Каталогизација на монографски публикации
Звање: Библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Благој Бошевски
Работно место: Соработник во Прием и техничка обработка на ново набавен библиотечен материјал
Звање: Библиотекарски помошник

Име и презиме: Лиљана Корлевска
Работно место: Соработник во Прием и техничка обработка на ново набавен библиотечен материјал
Звање: Библиотекарски помошник


2.2. Одделение - Библиографии и збирки

Име и презиме: д-р Николче Вељановски
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Гордана Пешевска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Ленче Андоновска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: д-р Светлана Талеска
Работно место: Стручен соработник во Комплетирање на библиотечен материјал
Звање: Виш библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

 

III. Сектор Развој на библиотекарството, меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста

3.1. Одделение – Развој на библиотекарството


3.2. Одделение - Меѓународна соработка, маркетинг и односи со јавноста

Име и презиме: Анета Стефановска
Работно место: Стручен соработник во Меѓународна соработка и маркетинг
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: м-р Фатма Бајрам Аземовска
Работно место: Стручен соработник во Културни манифестации, односи со јавноста и продажба на книги
Звање: Виш библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Илче Стојановски
Работно место: Стручен соработник во Културни манифестации, односи со јавноста и продажба на книги
Звање: Виш библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

IV. Сектор Информации, заштита, репрографија и книжен фонд и услуги

4.1. Одделение – Информации, заштита и репрографија

Име и презиме: м-р Јелена Петровска
Работно место: Стручен соработник во Информации
Звање: Библиотекар советник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Александар Крстев
Работно место: Стручен соработник во Информации
Звање: Библиотекар
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Мирко Гашпарец
Работно место: Соработник во Техничка заштита на библиотечен фонд
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Јулијана Христовска Кулевска
Работно место: Соработник во Техничка заштита на библиотечен фонд
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

4.2. Одделение – Книжен фонд и услуги

Име и презиме: Менде Доневски
Работно место: Самостоен библиотекарски помошник
Звање: Соработник во Магацин за задолжителен примерок и зајмување за возрасни
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Катерина Пејкоска
Работно место: Самостоен библиотекарски помошник
Звање: Соработник во Магацин за задолжителен примерок и зајмување за возрасни
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Благоја Ѓупаревски
Работно место: Соработник во Зајмување и магацин за библиотечен фонд наменет за деца
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Елица Ѓоргиева
Работно место: Соработник во Зајмување и магацин за библиотечен фонд наменет за деца
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Снежана Мицевска
Работно место: Соработник во Зајмување и магацин за библиотечен фонд наменет за деца
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Оливер Котески
Работно место: Соработник во Зајмување и магацин за библиотечен фонд наменет за деца
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Маријан Котевски
Работно место: Соработник во Магацин за монографски публикации
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Име и презиме: Атанас Тргачевски
Работно место: Соработник во Магацин за монографски публикации
Звање: Библиотекарски помошник
email: Оваа е-пошта е заштитена од spambots, треба да вклучите JavaScript за да ја видите

Сподели на Facebook
Барај книга
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер